Informacije o obdelavi osebnih podatkov

V podjetju Eko les plus d.o.o. smo zavezani k varovanju osebnih podatkov ter z osebnimi podatki naših uporabnikov ravnamo skladno s predpisi in jih zbiramo, obdelujemo ter shranjujemo samo skladno z zakonsko dopustnim namenom.

Da bi vaše podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami. 

V nadaljevanju vam v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredbe (EU) 2016/679) podajamo informacije o tem, katere osebne podatke zbiramo in s kakšnim namenom.

Upravljavec osebnih podatkov: Eko les plus d.o.o., Partizanska ulica 11, 2319 Poljčane, davčna številka: SI74671880, matična številka: 5877733000.

Podatki o pravni podlagi zbiranja osebnih podatkov, kategorijah uporabnikov in hrambi osebnih podatkih, so navedeni v nadaljevanju pri posameznih segmentih.

Iznos osebnih podatkov v tretje države: osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja: avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje se ne izvaja.

Pravice posameznikov: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov info@ekolesplus.si.

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom se posameznik lahko pritoži oz. poda prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na: www.ip-rs.si).

Izvajanje storitev za naše stranke

Za naše pogodbene stranke, zbiramo osebne podatke uporabnikov na podlagi sklenjene pogodbe zaradi izvajanja svojih pogodbenih obveznosti ali na podlagi osebne privolitve stranke.

V primeru naročila odvoza odpadkov, se nekateri izmed zgoraj navedenih podatkov zbirajo preko spletnega obrazca.

Pravni temelj: izvajanje predpisanih obveznosti upravljavca (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, občinski odloki o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. Pravni temelj predstavlja tudi koncesijski akt ali pogodba, na podlagi katere je izvajalcu dodeljeno izvajanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Osebne podatke pogodbenih strank zbiramo na podlagi sklenjene pogodbe. Kadar gre za zbiranje osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, lahko posameznik le te kadarkoli prekliče.

Kategorije uporabnikov: zaposleni, zunanji izvajalci storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe: največ 5 let od odjave od storitev ali od prenehanja izvajanja gospodarske javne službe oziroma od izpolnitve obveznosti, kadar gre za osebne podatke pogodbenih strank največ 5 let od prenehanja pogodbe, v primeru osebne privolitve do preklica le-te.

Scroll to Top